O FUNDACJI
Polityka prywatności

Polityka prywatności


Dokładamy starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób przejrzysty i zgodny z prawem. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych, celów tego przetwarzania, podstawowych kategorii osób, których dane dotyczą, podstaw prawnych przetwarzania oraz okresów przetwarzania, a także praw, jakie przysługują osobom, których dane przetwarza Fundacja.

Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja My Pacjenci z siedzibą w Warszawie, ul. Krępowieckiego 10/29, 01-456 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000420212, NIP 952-211-95-78, REGON 146134960 (dalej: „Fundacja”).

Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez adres e-mail info@mypacjenci.org, tel./fax. +48 690 677 446 lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji wskazany powyżej.

W jaki sposób Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe

Fundacja przetwarza dane osobowe przede wszystkim w formie elektronicznej: na chronionych hasłem komputerach i telefonach, w tym na zewnętrznym serwerze obsługującym stronę internetową Fundacji oraz pocztę e-mail. Fundacja przechowuje również dane w postaci papierowej, dbając o ich odpowiednie zabezpieczenie.

W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Odbiorcy danych – komu Fundacja powierza lub udostępnia Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Fundację na podstawie zawartych przez nią umów podmiotom, które świadczą na rzecz Fundacji usługi IT oraz obsługę księgową i kadrowo-płacową.

Fundacja nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

W jakim celu i czyje dane przetwarza Fundacja

Dane osób kontaktujących się z Fundacją

Dane osób, które kontaktują się z Fundacją za pośrednictwem formularzy kontaktowych, poczty e-mail oraz telefonu w tym infolinii, mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane zawarte w treści korespondencji. Dane te Fundacja przetwarza na podstawie jej uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu korespondencji, komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji. Dane są przetwarzane właśnie w tych celach, a także w celach archiwizacyjnych, przez okres działalności Fundacji. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane subskrybentów newsletterów

Fundacja prowadzi newslettery, do których można się zapisać aby mieć dostęp do najnowszych informacji o naszej działalności. Zapisując się do newslettera wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail na potrzeby jego wysyłki. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać newslettera, można cofnąć zgodę i zrezygnować z newslettera klikając w link w jego stopce lub kontaktując się z Fundacją poprzez e-mail. Dane subskrybentów newsletterów przetwarzamy przez okres działalności Fundacji, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia zakończenia prowadzenia danego newslettera.

Dane uczestników warsztatów i spotkań

Fundacja organizuje wydarzenia, w których uczestnictwo wymaga niekiedy uprzedniego zgłoszenia się lub potwierdzenia udziału na liście obecności. Dane osób biorących udział w naszych wydarzeniach przetwarzamy w celu realizacji i rozliczenia projektów, które prowadzimy. Dane uczestników są przetwarzane przez okres działalności Fundacji dla celów rozliczeniowych i archiwizacyjnych.

Podczas niektórych wydarzeń pytamy Państwa o zgodę na wykorzystanie wizerunku w postaci zdjęć. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zdjęcia są publikowane na stronie Fundacji oraz na portalach społecznościowych i są wykorzystywane wyłącznie w celu udokumentowania przebiegu wydarzeń i promowania działań Fundacji, przez okres jej działalności.

Dane pracowników i współpracowników Fundacji

Fundacja zatrudnia pracowników oraz podejmuje współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Wymaga to przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji tych umów, w zakresie określonym przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzanie przez czas wymagany zgodnie z tymi przepisami.

Portale społecznościowe

Fundacja prowadzi profile na portalach społecznościowych, w tym na Facebooku i Twitterze. Co do zasady administratorami zamieszczonych w tych serwisach danych osobowych są te portale. Jeśli jednak wejdą Państwo w interakcję z Fundacją za ich pośrednictwem, np. poprzez wysłanie wiadomość lub zamieszczenie komentarza, Fundacja również staje się administratorem tych danych (nazwa użytkownika, zdjęcie, profil publiczny i informacje zawarte w wiadomościach i komentarzach). Podstawą przetwarzania tych danych osobowych przez Fundację jest jej prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji z osobami, które odwiedzają nasze profile na portalach społecznościowych.

Ankiety i badania opinii

W ramach działalności Fundacji prowadzimy badania i ankiety, w których prosimy Państwa o wyrażenie opinii i udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. Ankiety są anonimowe, kwestionariusze nie obejmują danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail. Prosimy o niepodawanie w ankietach danych, które umożliwiają identyfikację osoby udzielającej odpowiedzi. Jeśli mimo wszystko podadzą Państwo takie dane będą one przetwarzane przez okres działalności Fundacji wyłącznie dla celów archiwizacyjnych.

Pliki cookie

Na stronach internetowych Fundacji wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka). Są to proste pliki tekstowe służące do zapewnienia poprawnego działania stron internetowych oraz do ich obsługi technicznej. Strony Fundacji wykorzystują cookies również w celu tworzenia anonimowych statystyk oglądalności. W związku z tym mogą być automatycznie zbierane niektóre informacje dotyczące użytkowników, w tym adresy IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz nazwa domeny. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Każda przeglądarka internetowa posiada ustawienia pozwalające na wyłączenie lub ograniczenie cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza ich akceptację.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli tak, uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;

prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, to jest m.in. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wówczas mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

prawo do wniesienia skargi – w przypadku, gdy uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Mają Państwo również prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zmiany Polityki Prywatności

Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie www Fundacji.

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427