MEDIA
Informacje prasowe
9 listopada 2018

Kolejki do świadczeń medycznych –  jak sobie z nimi radzimy i czego oczekujemy, by było lepiej? – wyniki  badania  sondażowego w ramach projektu Razem dla Zdrowia.

Doświadczenia respondentów

Aby skrócić czas oczekiwania na świadczenie, co drugi respondent wykorzystywał już kiedyś tzw. „znajomości”). Jednocześnie tylko 40% ankietowanych wyszukiwało  termin wizyty lub badania za pomocą portalu NFZ. Kwestia postępowania w przypadku oczekiwania na świadczenia zdrowotne została  pogłębiona poprzez pytanie hipotetyczne. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie  jak zachowaliby się w sytuacji, gdy dowiadują się, że czas oczekiwania na wizytę lekarską lub  badanie wynosi 3 miesiące. W sferze deklaratywnej, większość ankietowanych  (65%) zdecydowałaby się w takiej sytuacji na usługę świadczoną w placówce prywatnej. Aż 13% respondentów zrezygnowałoby z badania lub wizyty z uwagi na długi czas oczekiwania.

Wśród uczestników badania dominowały osoby, które obecnie oczekują na wizytę lekarską lub badanie diagnostyczne, w związku z czym tematyka „kolejek” jest im znana  z własnego doświadczenia. W sytuacjach oczekiwania na świadczenia zdrowotne więcej  respondentów uciekało się dotychczas do szukania „znajomości”, niż wykorzystania  istniejących rozwiązań informatycznych takich jak portal NFZ (kolejki.nfz.gov.pl). Może się to wiązać z wieloma czynnikami takimi jak na przykład: niski poziom świadomości,  przekonanie o nierzetelności informacji podawanych online, czy też przyzwyczajeniem

do „tradycyjnych” sposobów rozwiązywania kwestii kolejek. Wraz z upowszechnieniem  systemów z obszaru e-zdrowia i zwiększeniem kompetencji zdrowotnych pacjentów,  można oczekiwać zmiany w tym zakresie.

Uczestnikom badania najbardziej przeszkadzał długi czas oczekiwania na badania i wizyty  lekarskie. Prawie wszyscy ankietowani (99%) zgodzili się z tym stwierdzeniem (gdzie:  87% respondentów wyraziło zdecydowaną zgodę, a 12 % zgodę). Respondenci kolejno  wymienili również:

  • wysokie wydatki na wizyty i badania świadczone prywatnie ( 83 % ankietowanych),
  • długi czas oczekiwania na rehabilitację ( 79 %)
  • poranne kolejki po numerek do lekarza POZ (65 %)
  • nieodbieranie telefonów od pacjentów w placówkach ochrony zdrowia (64%)
  • długi czas oczekiwania pod gabinetem ( 55%)
  • brak rzetelnej informacji o czasie oczekiwania (38%)
  • brak przypominania o terminie wizyty SMS (37%)

 Oczekiwania ankietowanych

Ankietowali byli zgodni co do wymienionych w ankiecie czynników, które mogą  przeszkadzać respondentom w związku z „kolejkami”. Kluczowe kwestie były związane z czasem oczekiwania na świadczenie zdrowotne. Respondenci wskazali również swoje oczekiwania dotyczące tego na czym najbardziej im zależy w związku z kolejkami do świadczeń zdrowotnych.

Osobom, które uczestniczyły w badaniu najbardziej zależało na tym, aby mieć możliwość  zapisania się na świadczenie w możliwie najkrótszym czasie. Aż 99 % ankietowanych  wyraziło pozytywną opinię na ten temat (gdzie 91% oceniło, że zdecydowanie na tym  najbardziej im zależy -„zdecydowanie tak”, a 8% jako „raczej tak”). Zbliżona liczba respondentów (98%) największą wagę przywiązuje do odbycia wizyty lub badania w ciągu  miesiąca od momentu zapisu. Osoby, które uczestniczyły w badaniu niezwykle ceniły

również uzyskanie rzetelnej informacji o czasie oczekiwania (97%). Jako oczekiwane wymieniano także:

– uzyskać rzetelną informację o czasie oczekiwania (78%)

– móc się zapisać na wizytę lub badanie online (75%)

Prawie wszyscy ankietowani (98%) wskazali, że w pierwszej kolejności powinny zostać  podjęte działania skierowane na skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty, zaś 81% respondentów opowiedziało się za skróceniem kolejek do badań diagnostycznych.

Zdecydowana większość badanych (79%) wskazała, że przede wszystkim należy usprawnić  organizację pracy w placówkach ochrony zdrowia. Zatrudnienie większej ilości personelu  medycznego zostało wybrane przez 73% badanych. Dwie trzecie uczestników ankiety wierzy, że sytuację poprawi zwiększenie wydatków publicznych na świadczenia, do których są najdłuższe kolejki. Uczestnicy ankiety wskazywali również inne sposoby zlikwidowania kolejek do świadczeń. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się zwiększenie składki  zdrowotnej, aby uzyskać więcej środków na finansowanie świadczeń.  Ostatnie pytanie dotyczyło karania pacjentów za niestawienie się na umówioną wizytę  lekarską/ badanie, która nie została przez pacjenta odwołana (Ponad dwie trzecie respondentów jest zgodna, że pacjenci powinni w takiej sytuacji ponosić opłaty  (gdzie 36% uczestników badania zdecydowanie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a 31% ankietowanych raczej podzieliło ten pogląd).

Rekomendacje działań

 Ankietowani byli zgodni, że w pierwszej kolejności powinno się skrócić kolejki do specjalistów (98% badanych) oraz badań diagnostycznych (81%). Osoby, które uczestniczyły w badaniu wykazały się dość wysokim poziomem solidaryzmu społecznego. Jedynie 15% ankietowanych stwierdziło, że żadna grupa społeczna nie powinna być zwolniona z oczekiwania na świadczenie zdrowotne. W opinii respondentów

największy potencjał do skrócenia kolejek mają rozwiązania związane z organizacją pracy w placówkach ochrony zdrowia oraz zatrudnieniem większej ilości personelu. Dopiero na trzecim miejscu znalazło się zwiększenie wydatków publicznych. Eksperci wskazują, że samo zwiększenie poziomu finansowania świadczeń nie wystarczy. Ponadto badanie Euro Health Index wskazuje, że nie ma korelacji pomiędzy poziomem nakładów na finansowanie ochrony zdrowia a dostępnością do świadczeń zdrowotnych. Pomimo wyraźnego w ostatnich latach wzrostu poziomu finansowania ochrony zdrowia w Polsce doszło do wydłużania się czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne a ostatnie podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego nie przełożyły się na skrócenie kolejek do świadczeń.

Podsumowując wyniki badania, należy zauważyć, że problematyka kolejek do świadczeń zdrowotnych jest złożona. Aby skutecznie rozwiązać problem kolejek do wizyt lekarskich  i badań diagnostycznych w Polsce potrzebne jest wprowadzenie licznych, porządkujących  zmian systemowych na wielu poziomach.

Metodologia badania

Kwestionariusz zawierał 10 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Badanie  przeprowadzone zostało w terminie od 1 do 31 lipca 2018 r. Ankietę opublikowano  na portalu znanylekarz.pl oraz na stronach internetowych, portalach w mediach  społecznościowych współpracujących z Fundacją organizacji pacjenckich. W badaniu wzięło udział 729 osób, które dobrowolnie wyraziły chęć wypełnienia ankiety on-line. Sondaż miał charakter niereprezentatywny. Zastosowano deskryptywną metodę analizy wyników ankiety, bez badania  związków i zależności przyczynowych. Nie oceniano również statystycznej istotności wyników.

Charakterystyka respondentów

Większość respondentów (88%) stanowiły kobiety (wykres 11). W strukturze wiekowej  badanych dominowały osoby w przedziale wieku lat 41-50 oraz 31-40 lat, łącznie stanowiąc 65% badanych (wykres 12). Blisko połowa ankietowanych posiadała wykształcenie wyższe (47%), a 38% wykształcenie średnie lub pomaturalne.  Respondenci przede wszystkim zamieszkiwali duże miasta (wykres 14), liczące powyżej 300 tys. mieszkańców (25%), oraz miasta małe – pomiędzy 21 – 100 tys. mieszkańców (24%). Osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich były reprezentowane w badaniu przez 23% ankietowanych. Prawie trzy czwarte respondentów (74%) stanowili pacjenci (wykres 15), a co drugi badany (51%) cierpiał na chorobę przewlekłą.

Informacja prasowa do pobrania  

Wyniki sondażu

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427