PROJEKTY
Sercu Na Ratunek

Sercu Na Ratunek

 

SERCU NA RATUNEK – PROGRAM KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnejw województwie łódzkim i mazowieckim prowadzony jest przez Instytut Kardiologii w Warszawie przy współpracy z partnerami: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Fundacją My Pacjenci.

Projekt nr POWR.05.01.00-00-0024/18 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.1 Programy profilaktyczne.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-2023

BUDŻET PROJEKTU: 7 595 721,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA z EFS: 6 401 673,66 zł

 

Cel Projektu

Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (familial hypercholesterolemia – FH) na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

W ramach projektu realizowane będą badania przesiewowe i edukacyjne oraz identyfikujące osoby z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia (ChUK), w tym z hipercholesterolemią rodzinną. Działania te obejmą 4000 kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. W ramach Programu planowana jest współpraca z personelem POZ, ekspertami z wielu dziedzin medycyny oraz specjalistami w zakresie komunikacji społecznej, edukacji, informatyki. W wyniku kaskadowego przesiewu wyłoniona zostanie grupa osób wysokiego ryzyka oraz osoby z hipercholesterolemią rodzinną.

 

Program KORDIAN ma charakter prewencyjno-edukacyjny

Akcja informacyjna programu skierowana m.in. do lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób, które będą mogły poinformować pacjentów o korzyściach udziału w programie

Identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w tym przedwczesnego rozwoju miażdżycy a w dalszym etapie programu pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną

Edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej, edukacja w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększenia motywacji do skutecznej profilaktyki

Aktywna profilaktyka ukierunkowana na profesjonalne poradnictwo w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

 

Zasięg terytorialny projektu

Projekt Sercu Na Ratunek – Program KORDIAN 2020 – Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej realizowany jest w województwie łódzkim oraz mazowieckim.

 

Partnerzy projektu

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wiodącą w kraju i zagranicą placówką naukową zajmującą się profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją chorób serca i naczyń. Instytut zrealizował wiele projektów badawczych, interwencyjno-badawczych i edukacyjnych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki, NCN i NCBiR: Wieloośrodkowe Badanie Stanu Zdrowia WOBASZ (2003-2005) oraz WOBASZ II (2013-2015), POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu” oraz Polkard Media Junior (lata 2003-2009) oraz program unijny EHES (2011).
Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.
Fundacja MY Pacjenci jest pacjenckim thinktankiem działającym w ochronie zdrowia, który specjalizuje się w badaniu i analizowaniu potrzeb pacjentów i obywateli i dostarczaniu decydentom konstruktywnych propozycji rozwiązań systemowych, wychodzących naprzeciw tym potrzebom. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji a także wspierającą partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia.

 

 

Więcej na stronie: www.sercunaratunek.pl 

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427