O FUNDACJI
Statut

Statut


Statut „Fundacji My Pacjenci”

(tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2020 r.)

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja My Pacjenci” – zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Ewę Borek i Jolantę Gruhn zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Wojciecha Szczypkowskiego w Warszawie za numerem Repertorium A nr 4119/2012 z dnia 23 marca 2012 r. działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz niniejszego statutu. 

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Właściwym Ministrem jest Minister Zdrowia.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może działać w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 5

Fundacja jest organizacją nienastawioną na zysk i apolityczną.

§ 6

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi oraz znakami graficznymi Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy i wyróżnienia, które może przyznawać osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację. 

 

 II. CELE FUNDACJI

§ 8

 1. Fundacja ustanowiona jest w celu prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości, standardów i dostępności usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia, a w szczególności:
 • Budowania świadomości społecznej na rzecz podejmowania decyzji w ochronie zdrowia w oparciu o dowody naukowej skuteczności i efektywności procedur terapeutycznych.
 • Promowania najlepszych rozwiązań, praktyk i standardów w ochronie zdrowia pochodzących z doświadczeń międzynarodowych lub lokalnych.
 • Wspierania i wskazywania rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, zapewniających polskim pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii i opieki medycznej na europejskim poziomie oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami.
 • Wspierania i wskazywania rozwiązań systemowych polegających na optymalizacji i racjonalizacji wykorzystania publicznych środków na ochronę zdrowia, w sposób zwiększający korzyści pacjentów.
 • Budowania platform porozumienia i współpracy pomiędzy różnymi sektorami (rządowym, samorządowym, biznesowym, naukowym, pozarządowym itp.) działających na rzecz tworzenia nowoczesnego, sprawnego i wydolnego systemu ochrony zdrowia, poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz edukacji i promocji zdrowia w Polsce.
 • Budowanie współpracy i komunikacji pomiędzy pacjentami, rodzinami osób chorych, środowiskiem medycznym, świadczeniodawcami, ekspertami, administracją państwową, samorządami i mediami w celu tworzenia nowoczesnego, sprawnego i wydolnego systemu ochrony zdrowia, poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz edukacji i promocji zdrowia w Polsce.
 • Zwiększania partycypacji środowisk pacjenckich w Polsce w procesie konsultacji społecznych i podejmowania decyzji w ochronie zdrowia poprzez świadome korzystanie z praw pacjenta i praw obywatelskich.
 • Zwiększania aktywności społeczności lokalnych w obszarze poprawy jakości, standardów i dostępności usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia.

 

III. SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

– PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,

– PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet,

– PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

– PKD 62.02.Z- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

– PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

– PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,

– PKD 70.12.Z – Pozostałe doradztwo naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

– PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

– PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

– PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

– PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

– PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

– PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

– PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

– PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

– PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

– PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

– PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,

– PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet,

– PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,

– PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

– PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,

– PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

– PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

– PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,

– PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych,

– PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

– PKD 70.12.Z – Pozostałe doradztwo naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

– PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

– PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

– PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

– PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,

– PKD 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

– PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

– PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

– PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,

– PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,        

– PKD 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center),

– PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

– PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

– PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,

– PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

 1. Fundacja dla realizacji postawionych celów statutowych może również:
 • wszechstronnie współdziałać z innymi organizacjami, instytucjami, w tym administracji publicznej oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
 • uczestniczyć jako członek w organizacjach zrzeszających fundacje i stowarzyszenia o celach statutowych zbliżonych do celów Fundacji;
 • tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek z osobami prawnymi i fizycznymi;
 • być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeśli nie narusza to postanowień statutu Fundacji, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych;
 • inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być wyłącznie działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na prowadzenie i rozwijanie działalności pożytku publicznego.
 3. Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 5. W celu prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej w Biurze Fundacji mogą być powołane odpowiednie sekcje.
 6. O zakresie działania sekcji, uprawnieniach i obowiązkach ich kierowników, rozmiarze zatrudnienia oraz wielkości środków przypadających na wynagrodzenie dla pracowników sekcji decyduje Zarząd.

 

III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej wymienionej w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
 2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej wyodrębnia się kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych.

§ 11

 1. Przychodami Fundacji są:
  • Środki przekazane przez fundatorów niezależnie od kwoty określonej w § 10,
  • Środki z dotacji, subwencji, spadków, zapisów i darowizn od osób krajowych i zagranicznych,
  • Przychody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,
  • Przychody z odsetek, lokat i depozytów bankowych,
  • Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. Statut niniejszy zabrania:

4.1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi“,

4.2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

4.3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4.4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu Fundacji w formach wymienionych w § 8.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

 

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 14

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem oraz Rada Fundacji.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na czas nieokreślony.
 2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Fundacji.
 4. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, w szczególności istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub działania na niekorzyść Fundacji, w drodze decyzji Rady Fundacji.
 5. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia swej funkcji.
 6. Do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji uprawniony będzie pełnomocnik ustanowiony uchwałą Rady Fundacji.

§ 16 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • Realizacja celów statutowych,
  • Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  • Przygotowywanie, sporządzanie oraz zatwierdzanie wszelkich sprawozdań zgodnie z przepisami prawa,
  • Sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • Decydowanie w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przekazując informację o terminie ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez członków Zarządu w momencie obejmowania funkcji.
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
  W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w drodze obiegowej.

§ 17

 1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 5. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
 6. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,
 7. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
 8. Rada Fundacji składa się z 2 do 4 członków powoływanych na czas nieokreślony.
 9. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 10. Członek Rady Fundacji może zrezygnować z pełnienia swej funkcji.
 11. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
 12. odwołania lub rezygnacji,
 13. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 14. śmierci członka.
 15. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
 16. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 17. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Fundacji.
 18. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, w drodze jednomyślności.
 19. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
 20. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
 21. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu piastowania funkcji w Radzie.

 

V. SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Fundacji działający samodzielnie.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji. Połączenie z inną fundacją nie wymaga zgody Fundatorów.

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Zdrowia.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 21

 1. Statut Fundacji, w tym cele statutowe, może ulec zmianie.
 2. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji w formie jednomyślnej uchwały.

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427