O FUNDACJI
Statut

Statut


Statut „Fundacji My pacjenci”

(tekst jednolity z dnia 27.12.2016 r.)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą “Fundacja My pacjenci” – zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Ewę Borek i Jolantę Gruhn zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Wojciecha Szczypkowskiego w Warszawie za numerem Repertorium A nr 4119/2012 z dnia 23 marca 2012 r. działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Właściwym Ministrem jest Minister Zdrowia.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może działać w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 5

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 6

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

1. Może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy i wyróżnienia, które może przyznawać osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

 

II. CELE FUNDACJI

§ 8

 1. Fundacja ustanowiona jest w celu prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości, standardów i dostępności usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia, a w szczególności:

  1. Budowania świadomości społecznej na rzecz podejmowania decyzji w ochronie zdrowia w oparciu o dowody naukowej skuteczności i efektywności procedur terapeutycznych.

  2. Promowania najlepszych rozwiązań, praktyk i standardów w ochronie zdrowia pochodzących z doświadczeń międzynarodowych lub lokalnych.

  3. Wspierania i wskazywania rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, zapewniających polskim pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii i opieki medycznej na europejskim poziomie oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami.

  4. Wspierania i wskazywania rozwiązań systemowych polegających na optymalizacji i racjonalizacji wykorzystania publicznych środków na ochronę zdrowia, w sposób zwiększający korzyści pacjentów.

  5. Budowania platform porozumienia i współpracy pomiędzy różnymi sektorami (rządowym, samorządowym, biznesowym, naukowym, pozarządowym itp.) działających na rzecz tworzenia nowoczesnego, sprawnego i wydolnego systemu ochrony zdrowia, poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz edukacji i promocji zdrowia w Polsce.

  6. Budowanie współpracy i komunikacji pomiędzy pacjentami, rodzinami osób chorych, środowiskiem medycznym, świadczeniodawcami, ekspertami, administracją państwową, samorządami i mediami w celu tworzenia nowoczesnego, sprawnego i wydolnego systemu ochrony zdrowia, poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej oraz edukacji i promocji zdrowia w Polsce.

  7. Zwiększania partycypacji środowisk pacjenckich w Polsce w procesie konsultacji społecznych i podejmowania decyzji w ochronie zdrowia poprzez świadome korzystanie z praw pacjenta i praw obywatelskich.

  8. Zwiększania aktywności społeczności lokalnych w obszarze poprawy jakości, standardów i dostępności usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia.

 

III. SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje następujące działania:

  1. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, ośrodkami naukowymi, z organizacjami zrzeszającymi pacjentów i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia ładu prawnego w ochronie zdrowia na rzecz poprawy jakości, standardów i dostępności usług zdrowotnych dla pacjentów.

  2. Prowadzenie działalności eksperckiej, doradczej, analitycznej, badawczej i szkoleniowej na rzecz podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia, w tym na rzecz organizacji pacjenckich i jednostek samorządu terytorialnego oraz świadczeniodawców.

  3. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacji społecznej w zakresie systemu ochrony zdrowia, praw pacjenta, praw obywatela, standardów opieki medycznej, medycyny opartej na dowodach naukowych.

  4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji związanych z problematyką ochrony zdrowia.

  5. Prezentowanie swoich opinii, wniosków, analiz i postulatów organom administracji rządowej i samorządowej, pacjentom oraz społeczeństwu za pośrednictwem mediów oraz poprzez udział w konsultacjach społecznych.

  6. Współpraca poprzez prowadzenie wspólnych projektów (naukowych, edukacyjnych i społecznych) w dziedzinie ochrony zdrowia z partnerami zewnętrznymi.

  7. Działalność pro-społeczna i charytatywna umożliwiająca i ułatwiająca pacjentom dostęp do terapii nieosiągalnych lub trudnodostępnych w Polsce poprzez organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek publicznych oraz przekazywanie darowizn na rzecz pacjentów, ich organizacji oraz świadczeniodawców.

  8. Finansowe i rzeczowe wspieranie wybranych instytucji i osób fizycznych potrzebujących dostępu do nowoczesnej diagnostyki i terapii.

  9. Budowanie relacji z mediami w celu propagowania rozwiązań systemowych, wyrównujących różnice pomiędzy Polską a UE w dostępie pacjentów do nowoczesnego leczenia i wysokiej jakości usług zdrowotnych.

  10. Nawiązanie i budowanie relacji z organizacjami branżowymi, pacjenckimi, unijnymi i ubezpieczeniowymi w innych krajach w celu wymiany doświadczeń oraz poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania dostępu do nowoczesnych terapii i wysokiej jakości usług zdrowotnych.

  11. Wspieranie i aktywizacja środowisk pacjenckich i samorządów lokalnych działających na rzecz profilaktyki, edukacji i poprawy standardów, jakości i dostępności usług zdrowotnych.

  12. Monitorowanie aktywności legislacyjnej administracji państwowej w ochronie zdrowia.

  13. Tworzenie raportów, analiz, opracowań.

  14. Prowadzenie działalności wydawniczej.

  15. Prowadzenie audytów społecznych w ochronie zdrowia.

  16. Organizacja wolontariatu na rzecz profilaktyki, edukacji i ochrony zdrowia.

 1. Powyższe działania mogą być realizowane nieodpłatnie lub w formie odpłatniej działalności pożytku publicznego.

 

IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej wymienionej w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 11

Przychodami Fundacji są:

 1. Środki przekazane przez fundatorów niezależnie od kwoty określonej w § 10,

 2. Spadki, zapisy, darowizny i dotacje pochodzące od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy, w tym ze środków publicznych,

 3. Odsetki bankowe,

 4. Wpływy ze zbiórek publicznych.

 5. Wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 12

Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu Fundacji w formach wymienionych w § 8.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

 

V. ORGANY FUNDACJI

§ 14

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem oraz Rada Fundacji.


§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na czas nieokreślony.

 2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji.

 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Fundacji.

 4. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, w szczególności istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub działania na niekorzyść Fundacji, w drodze decyzji Rady Fundacji.

 5. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia swej funkcji.

 6. Do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji uprawniony będzie pełnomocnik ustanowiony uchwałą Rady Fundacji.

§ 16

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  2. Realizacja celów statutowych,

  3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

  5. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

  6. Przygotowywanie, sporządzanie oraz zatwierdzanie wszelkich sprawozdań zgodnie z przepisami prawa,

  7. Sporządzanie planów pracy i budżetu.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przekazując informację o terminie ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez członków Zarządu w momencie obejmowania funkcji.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 1. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w drodze obiegowej.

§ 18

 1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

  1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

  2. zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium

  3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

  4. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,

  5. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,

  6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z 2 do 4 członków powoływanych na czas nieokreślony.

 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator – Ewa Iwona Borek.

 4. Członek Rady Fundacji może zrezygnować z pełnienia swej funkcji.

 5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

  1. odwołania lub rezygnacji,

  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  3. śmierci członka.

 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.

 7. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 8. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Fundacji.

 9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, w drodze jednomyślności.

 10. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.

 11. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

 12. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu piastowania funkcji w Radzie.

 

VI. SPOSÓB REPREZENTACJI

§19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Fundacji działający samodzielnie.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji. Połączenie z inną fundacją nie wymaga zgody Fundatorów.

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Zdrowia.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 22

 1. Statut Fundacji, w tym cele statutowe, może ulec zmianie.

 2. Decyzję o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

Kontakt

Fundacja MY PACJENCI

e-mail: info@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 615 57 10
KRS 0000420212 | NIP 9522119578 | REGON 146134960
Numer konta: 74 1030 0019 0109 8503 0005 2582
Dla mediów:Ewelina Nazarko - Ludwiczak
e-mail: ewelina.nazarko-ludwiczak@mypacjenci.org | tel.fax +48 22 691 950 427